By - admin

中国资源交通(00269)_权益变动_新浪港股免费实时行情

次要持有人合法权利变更公司均摊回购

事变日期 国文合伙决定 合伙姓名 触及均摊(份) 事先使保持抵消(份) 事先抵消率 前类别 进行使保持抵消(份) 电流抵消率 以后类别 均摊类别
2018-12-03 Focal Sunshine Limited 600000000 974215000 13.0900 L 974215000 13.0900 L Ordinary Shares
2018-12-03 丁佩使就职集团股份有限公司 VMS Investment Group Limited 600000000 1052670000 14.1400 L 1052670000 14.1400 L Ordinary Shares
2018-12-03 麦少娴 Mak Siu Hang Viola 600000000 1652670000 22.2100 L 1652670000 22.2100 L Ordinary Shares
2018-11-22 VMS Finance Group Limited 600000000 600000000 8.0600 L 600000000 8.0600 L Ordinary Shares
2018-11-22 麦少娴 Mak Siu Hang Viola 600000000 1652670000 22.2100 L 1652670000 22.2100 L Ordinary Shares
2018-11-22 Keywood Group Limited 600000000 600000000 8.0600 L 600000000 8.0600 L Ordinary Shares
2018-11-22 郭淼真 Miao Zhen Guo 600000000 617500000 8.3000 L 17500000 0.2400 L Ordinary Shares
2018-11-13 赵晨宝 Chan Po Siu 1739130000 1739130000 23.3700 L 0 0.0000 L Ordinary Shares
2018-11-13 潜在天堂股份有限公司 Trendy Sky Limited 1739130000 1739130000 23.3700 L 0 0.0000 L Ordinary Shares
2018-11-13 西藏君和使就职股份有限公司 Tibet 浚河 Investment Co., Ltd. 1492936791 1492936791 20.0600 L 0 0.0000 L Ordinary Shares
2018-11-13 柴纳国际信托投资公司资产经管股份有限公司 CITIC Asset Management Corporation Ltd. 8566030770 8566030770 115.1000 L 0 0.0000 L Ordinary Shares
2018-11-13 柴纳柴纳国际信托投资公司集团股份有限公司 CITIC Group Corporation 8566030770 8566030770 115.1000 L 0 0.0000 L Ordinary Shares
2018-03-26 丁佩刑柱股份有限公司 VMS Holdings Limited 1052670000 14.1400 L 0 0.0000 L Ordinary Shares
2018-03-26 VMS Credit Holdings Limited 600000000 8.0600 L 0 0.0000 L Ordinary Shares
2018-03-26 Master Competent Limited 1652670000 22.2100 L 0 0.0000 L Ordinary Shares
2018-03-26 麦少娴 Mak Siu Hang Viola 1652670000 22.2100 L 1652670000 22.2100 L Ordinary Shares
2018-01-24 Bondic International Holdings Limited 7000000 597100000 8.0200 L 590100000 7.9300 L Ordinary Shares
2018-01-24 张建国桥 Cheung Chung Kiu 7000000 597100000 8.0200 L 590100000 7.9300 L Ordinary Shares
2018-01-05 麦少娴 Mak Siu Hang Viola 974215000 678455000 9.1200 L 1652670000 22.2100 L Ordinary Shares
2018-01-05 丁佩刑柱股份有限公司 VMS Holdings Limited 1052670000 0 0.0000 L 1052670000 14.1400 L Ordinary Shares
2018-01-05 丁佩使就职集团股份有限公司 VMS Investment Group Limited 974215000 78455000 1.0500 L 1052670000 14.1400 L Ordinary Shares
2018-01-05 Master Competent Limited 974215000 678455000 9.1200 L 1652670000 22.2100 L Ordinary Shares
2018-01-05 Focal Sunshine Limited 974215000 0 0.0000 L 974215000 13.0900 L Ordinary Shares
2017-12-04 Keywood Group Limited 600000000 0 0.0000 L 600000000 8.0600 L Ordinary Shares
2017-12-04 Master Competent Limited 600000000 83725000 1.1200 L 683725000 9.1900 L Ordinary Shares
2017-12-04 VMS Credit Holdings Limited 600000000 0 0.0000 L 600000000 8.0600 L Ordinary Shares
2017-12-04 VMS Finance Group Limited 600000000 0 0.0000 L 600000000 8.0600 L Ordinary Shares
2017-12-04 麦少娴 Mak Siu Hang Viola 600000000 83725000 1.1200 L 683725000 9.1900 L Ordinary Shares
2017-07-11 赵晨宝 Chan Po Siu 1739130000 0 0.0000 L 1739130000 23.3700 L Ordinary Shares
2017-07-11 赵晨宝 Chan Po Siu 0 0.0000 S Ordinary Shares
2017-07-11 赵晨宝 Chan Po Siu 0 0.0000 P Ordinary Shares
2017-07-11 柴纳国际信托投资公司资产经管股份有限公司 CITIC Asset Management Corporation Ltd. 8566030770 0 0.0000 L 8566030770 115.1000 L Ordinary Shares
2017-07-11 柴纳柴纳国际信托投资公司集团股份有限公司 CITIC Group Corporation 8566030770 0 0.0000 L 8566030770 115.1000 L Ordinary Shares
2017-07-11 西藏君和使就职股份有限公司 Tibet 浚河 Investment Co., Ltd. 1492936791 0 0.0000 L 1492936791 20.0600 L Ordinary Shares
2017-07-11 Trendy Sky Limited 1739130000 0 0.0000 L 1739130000 23.3700 L Ordinary Shares
2017-07-11 Trendy Sky Limited 0 0.0000 S 0 0.0000 S Ordinary Shares
2017-07-11 Trendy Sky Limited 0 0.0000 P 0 0.0000 P Ordinary Shares
2017-07-11 Starry Wealth Holdings Limited 869565000 0 0.0000 L 869565000 11.6800 L Ordinary Shares
2017-07-11 陈佳戎 Chen Jiarong 869565000 0 0.0000 L 869565000 11.6800 L Ordinary Shares
2017-06-30 郭淼真 Miao Zhen Guo 100000000 717500000 9.6400 L 617500000 8.3000 L Ordinary Shares
2017-05-10 Ocean Gain Limited 647755000 9.5900 L 647755000 8.7000 L Ordinary
2017-05-10 Champion Rise International Limited 948325000 14.0400 L 948325000 12.7400 L Ordinary Shares
2017-05-10 Bondic International Holdings Limited 650000000 9.6200 L 650000000 8.7300 L Ordinary Shares
2017-05-10 张建国桥 Cheung Chung Kiu 650000000 9.6200 L 650000000 8.7300 L Ordinary Shares
2017-03-16 陈华兰 Chan Wun Lun 690000000 0 0.0000 L 690000000 9.2700 L 权益股
2017-03-16 Epoch Luck Investments Limited 690000000 0 0.0000 L 690000000 9.2700 L 权益股
2017-03-16 柴纳人寿保险金(海内)均摊股份有限公司 China Life Insurance (海内) Company Limited 0 1451869159 21.5000 L 1451869159 19.5100 L Ordinary Shares
2017-01-24 Leftover Most Holdings Limited 2000000000 2000000000 26.8700 L 0 0.0000 L Ordinary Shares
2017-01-24 Camellia Pacific Investment Holding Limited 2000000000 2000000000 29.6200 L 0 0.0000 L Ordinary Shares
2017-01-24 柴纳华容资产经管均摊股份有限公司 China Huarong Asset Management Co., Ltd. 2000000000 2000000000 29.6200 L 0 0.0000 L Ordinary Shares
2017-01-24 柴纳华容国际刑柱股份有限公司 China Huarong International Holdings Limited 2000000000 2000000000 29.6200 L 0 0.0000 L Ordinary Shares
2017-01-24 Cottonfield Enterprises Limited 2000000000 2000000000 29.6200 L 0 0.0000 L Ordinary Shares
2017-01-24 华容国际金融刑柱股份有限公司 Huarong International Financial Holdings Limited 2000000000 2000000000 29.6200 L 0 0.0000 L Ordinary Shares
2017-01-24 华容现实性股份有限公司 Huarong Real Estate Co., Ltd. 2000000000 2000000000 29.6200 L 0 0.0000 L Ordinary Shares
2017-01-24 Linewear Assets Limited 2000000000 2000000000 29.6200 L 0 0.0000 L Ordinary Shares
2017-01-24 Strait Capital Service Limited 7500000000 7500000000 111.0700 L 0 0.0000 L Ordinary
2017-01-24 柴纳人寿保险金(海内)均摊股份有限公司 China Life Insurance (海内) Company Limited 0 4297663551 63.6500 L 50000000 0.7400 L Ordinary Shares
2016-12-23 柴纳人寿保险金(海内)均摊股份有限公司 China Life Insurance (海内) Company Limited 0<

发表评论

Your email address will not be published.
*
*